Custom Knife Trader
 • Randall Model 4-6” Big Game and Skinner Late 60’s
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Gaetan Beauchamp Hunter Skinner with Double Rhino ScrimshawGaetan Beauchamp Hunter Skinner with Double Rhino Scrimshaw
 • 4” 440 C Stainless Blade
 • Beauchamp Scrimshaw of Rhino’s signed ‘02
 • White Micarta Handle
 • Jim Ort Black Sheath